Felhasználási feltételek

Az ujsagirokepzes.com weboldal látogatására és az online képzésekre jelentkezés esetén irányadó általános jogi elvek és szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Oguz Bt (a továbbiakban: „ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS”) által üzemeltetett www.ujsagirokepzes.com domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett online képzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZFet nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

Felhasználónak minősül a weboldal bármely látogatója.  Felhasználó az ÚjságÍróKépzés szolgáltatása bármely elemének használatának megkezdésével elfogadja a jelen jogi nyilatkozat rá vonatkozó feltételeit.

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető online képzések esetében az OGUZ Kiadói, Hirdetésszervező, Hírügynökségi és Szolgáltató Betéti Társaság adatai:  Postázási cím: 1076 Budapest, Sajó u 3., Elektronikus levélcím: iromuhely@gmail.com, Cégjegyzékszám: 01-06-419523, Adószám: 28647881-1-41.

1.2. A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az iromuhely@gmail.com  e-mail címen van lehetőség.

  1. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az iromuhely@gmail.com  e-mail címen.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Képzésen történő részvételért fizetendő áfa mentes díj is az adott oldalakon található.

A képzési díj egy kurzus egészére vonatkozik, vagyis közös, nem részekre osztható és nem felosztható egységet képez. Az egyes kurzusoknál igénybe lehet venni fizetési könnyítést, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kurzus két részből állna, sem azt, hogy a kurzus díja arányosan lebontható az egyes leckékre.

2.3. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett email-címre írva a jelentkezéshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadott. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket indoklás nélkül visszautasítson. 18 éven aluliak jelentkezését még szülői beleegyezéssel sem fogadjuk el.

2.7. A jelentkezés menete

A Jelentkező az adott Képzésre vonatkozó igényét iromuhely@gmail.com email-címre írva jelezheti,  első alkalommal elegendő az email-címét és az adott Képzés nevét megírnia.

A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

A jelentkezéssel önmagában nem keletkezik fizetési kötelezettség.

Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a további tudnivalókat, valamint a banki adatokat. Jelentkezőnek a számlázáshoz meg kell adnia a számlázási adatokat is. Amennyiben a visszaigazolásban, szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS felé az iromuhely@gmail.com  e-mail címen.

A Jelentkezőnek a Képzés(ek) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Szerződés a Felek között a Jelentkező által befizetett képzési díj befizetésével és annak ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS banki számláján történő megjelenésével keletkezik. A részvételi díj ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS-hez történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

  1. Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (10400463-50505350-57531008) történő átutalással egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS bankszámlájára megérkezik.

  1. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1. A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen részt venni, és az átadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS elektronikus formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező másokkal nem oszthatja meg, nem adhatja kölcsön, sem bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2. A Képzésen a Felek email-levezése nem nyilvános, azt másokkal megosztani vagy annak bármely részét és egészét bármely formában közreadni tilos.

4.1.3. A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés oktatóit, illetve az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

4.2. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS jogai és kötelezettségei

4.2.1. A befizetett részvételi díjat a részvétel lemondása esetén az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS abban az esetben téríti vissza, ha a Jelentkező a lemondás tényét a Képzés megkezdése előtt emailen jelzi, azzal a kitétellel, hogy Jelentkezőnek a képzési díj befizetését követően 30 napja van arra, hogy indoklás nélkül elálljon a képzéstől, de csak abban az esetben, ha  a képzést nem kezdte meg. A Képzés megkezdése után a részvételi díj nem jár vissza. A kurzusok díja egységes, a kurzus egészére vonatkozik, nem bontható le arányosan az egyes leckékre. Az egyes kurzusoknál igénybe lehet venni fizetési könnyítést, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kurzus két részből állna, sem azt, hogy a kurzus díja arányosan lebontható az egyes leckékre. Az Ajándéklap nem váltható vissza.

4.2.2. A Képzés és részvétel lemondására a Jelentkező a 6.000 Ft áfa mentes adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult. Lemondás esetén ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS az adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat téríti vissza.

4.2.3. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja nem érkezett meg az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS bankszámlájára.

4.2.4. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS-nak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

4.2.5. A képzésben résztvevő a kurzusvezetővel előzetesen egyeztetve rövid időre megszakíthatja a képzést. Ha objektív akadályok korlátozzák a kurzus részvevőjét, előzetes egyéni egyeztetés alapján ez a felfüggesztés hosszabb időtartamú is lehet. De ezt a képzésben résztvevőnek előzetesen jeleznie kell. Ha a képzésben résztvevő 60 napig nem jelentkezik, és előtte nem jelezte az akadályoztatását, úgy a kurzust nem tudja folytatni.

Jótállás, szavatosság, elállási jog

5.1. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

5.2. ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS felhívja a Jelentkezők figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet pontjára, az említett Korm. Rendelet 29. § szerinti elállási jog a Jelentkezőt/Felhasználót nem illeti meg. A Képzés megkezdését követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

  1. Felelősség

6.1. ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS tartalma tájékoztató jellegű, az adatok és az információk saját célú felhasználása a felhasználó felelősségére történhet. Ugyanakkor ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS törekszik a weboldalon megjelenő formációk szakszerű tartalommal történő elhelyezésére és frissítésére.

6.2. Mindazonáltal, hogy ÚjságÍróKépzés legjobb tudása szerint támogatja a Felhasználót és Jelentkezőt önismerete és íráskészsége fejlesztésében, képességeinek és lehetőségeinek feltárásában, az önmegvalósításában, a weboldalon, illetve a Képzések keretében átadott ismeretek és tanácsok nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a Felhasználó/Jelentkező életében történő tényleges változások elindításához vagy bekövetkezéséhez. Ez ugyanis számos egyéni tényező, illetve a Felhasználó/jelentkező saját személyes elhatározásának, aktív közreműködésének és munkája eredményének függvénye.

A Felhasználó/Jelentkező  a weboldal, illetve a Képzések igénybevételével, használatával egyidejűleg jelen ÁSZF elfogadásával megérti és tudomásul veszi, hogy ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS nem felelős és semmilyen módon nem vállal felelősséget a Felhasználó/Jelentkező sikereiért vagy kudarcaiért. Kizárólag Felhasználó/Jelentkező felelős önmagáért és azokért a döntésekért, tettekért és eredményekért az életben, amelyeket meghoz és elér.

  1. Adatvédelem

Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

  1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

8.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető iromuhely@gmail.com e-mail címen.

8.2. A Jelentkezőnek az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az iromuhely@gmail.com e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

8.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS-val való tárgyalások során nem rendeződik,  Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

− Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

− Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

− Bírósági eljárás kezdeményezése.

  1. Egyebek

9.1. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért,  illetve megszakítás nélküli működéséért. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.

– A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

9.4. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), Jelentkező általi részvétel esetén a Jelentkező és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 11.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

9.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2021. április 20.